Stamp Catalogue

China Philately Vol. II

INDEX A-C

Index D-P

A

ANOTHER STAMPS

Diagonal bisect (CIP) 303, 309

Hsuan Tung commemorative 307

Postage Due 310

Postage due (CIP) 303

Republic 309

Vertical bisect (CIP) 309

AUSTRIAN CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

FELDPOST S.M.S. ASPERN 339

K.u.K. GESANDSCHAFTS-WACHDETACHEMENT PEKING 339

K.u.K. KRIEGSMARINE S.M.S. PANTHER 339

 

B

BRITISH CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

Hankow 252

Hoihow C 257

Hong Kong 33

Hong Kong (A) 52, 64, 65, 96, 164, 219

Hong Kong (B) 92, 125, 188, 211, 214

Hong Kong (C) 30, 32, 70

Hong Kong (D) 162, 205, 221

Hong Kong (P) 257

Shanghae 30, 31, 32, 33

Shanghae A 277

Shanghae C 250

Shanghai 123, 305

Shanghai A 211

Shanghai C 124, 125, 187, 217, 218

Victoria 209, 210, 213, 216

OVAL DATESTAMPS

S1 (Shanghai) 30, 31, 32, 33, 277

 

C

CHINESE CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

AMOY 205, 208, 211, 220

CANTON 141, 163, 205, 207, 211, 212, 216, 218

CHEFOO 208, 219

CHIHTS†N/YUNNAN (native) 310

CHILI-TUNCHOW (native) 304

CHONGTSUN (native) 305

CHUNGKING 146

FOOCHOW 217, 218, 227

FOOCHOW (red) 217

GANT SU (native) 304

HANGCHOW 227

HANKOW 209, 227

Hsi-An 304

HSING AN FU (native) 309

ICHANG 229

IMPERIAL POST OFFICE HUCHOW 199

KAOTSUN (native) 309

KIANGNAN ARSENAL 200

KIANGSU PINGCHIAO CHI YU (native) 306

KIAOCHOW 298

KING-FENG (native) 204

KIUKIANG 172, 209, 295

KIUNGCHOW 213

KULIANG 306, 307

KUNG YI PU JEN TZE (native) 309

KWEIFU (native) 303

LIU KUNG TAU (violet) 222

LULONG 304

LUNGCHOW 224

MENGTSZ 300

MENGTSZ (native) 225

Namtau 304

NANKING 209

NEWCHWANG 217

Ngankin 223

NINGPO 228

PA TANG (native) 308

PAKHOI 206, 210

PEHAN (native) 307

PEKING 229, 232

PETAIHO 221

POST OFFICE CHINKIANG 18

POST OFFICE TONG-SHAN 188, 196, 228

SHANGHAI 169

SHUCHUK (native) 305

SHWANCHENG (native) 310

SOOCHOW 202, 220

SOOCHOW (blue) 297

SUNNING RAILROAD CO. (double-ring) 309

SWATOW 209, 215, 217

TAI TSI HAR 202

TAKU 163

TANGCHOW (native) 202

TANGSHAN 228

TAOKOW 309

TATSIENLU (native) 307

TENGCHOW (native) 300

TIENTSIN (blue) 226, 228

TIHWA (native) 202

TSEN TCHEOU (native) 305

TSINING (native) 203

TSININGCHOW (native) 203

Waichow (native) 305

WEI HAI WEI (type IV, double-ring) 216, 220

WEN TANG SHANTUNG (native) 230

WUCHANG (native) 204

WUCHOW 294

WUHU 324

XINZHEN (native) 204

YONYANG (native) 309

YUNNAN SEN (native) 302

YUNNAN-FUY (native) 307

CUSTOMS

Amoy 269

Amoy (red) 23

CANTON 114, 164

Chefoo 34

Chefoo (blue) 42, 66, 237

Chefoo (brown) 271

CHINKIANG 19, 20, 33, 35, 56, 70, 77, 88, 89, 97, 142

CHINKIANG (brown) 171

CHINKIANG (oval) 127

CHUNGKING 115

Chungking 95

CHUNGKING (brown) 115

CHUNGKING (oval, blue) 114, 124

CHUNGKING (oval, brown) 272

FOOCHOW (brown) 94, 116, 123, 173, 174

FOOCHOW (red) 273

HANKOW 146

HANKOW (red) 77, 274

Ichang (small) 61, 62, 118

KIUKIANG (red) 84

Kiukiang (red) 344

Kiungchow 276

LUNGCHOW (blue, date in manuscript) 289

MENGTZU 288

NEWCHWANG 21, 30, 35, 36, 38, 43, 44

Newchwang 37, 74, 109, 335

NINGPO 66

Peking 22

PEKING (blue) 21, 90, 277

Peking (blue) 22, 23, 29, 31, 45, 46, 47, 53,54, 57, 75, 81, 108, 277

Peking (Customs removed) 266

Peking (type V, Customs removed) 201

SHANGHAI 64, 65, 95, 119, 139

Shanghai 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 51,52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Shanghai (blue) 72, 77, 79, 99

SHANGHAI (brown, type II) 183

SHANGHAI (brown) 96, 119, 154, 155, 178

Shanghai (red) 18, 21, 40, 41, 44, 46, 56, 63

SOOCHOW 196

SZEMAO 290

TAKU (blue) 280

TAKU (oval, blue) 71

TAKU (oval, purple) 68

TAKU (oval, violet) 82

Taku (oval, violet) 82

TAKU (red) 83

Tamsui (red) 281

TAMSUY (red) 23

TANGSHAN 298

Tientsin 22, 24, 26, 27, 28, 32, 39, 40, 41, 48,49, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 63

TIENTSIN (blue, Customs removed) 187, 292

Tientsin (blue) 28, 29, 76, 93, 100, 106

TIENTSIN (Customs removed) 158, 185, 188, 211

Tientsin (Customs removed) 122, 158

Tientsin (red) 92, 113

Tientsin (type II, Customs removed) 159

Tientsin (violet) 70, 87

Wenchow (brown) 282

WUHU (red) 283

CUSTOMS MAIL MATTER

AMOY (brown) 268

ANPING (red) 269

CANTON (blue) 270

CANTON (violet) 270

CHEFOO (oval unframed, type I) 271

CHEFOO (red framed) 247, 271

CHINKIANG (oval unframed) 272

CHUNGKING (red oval unframed) 272

FOOCHOW (brownish double oval, type III) 274

FOOCHOW (red circular framed) 273

FOOCHOW (red double oval, type II) 273

HANKOW (red oval unframed, type II)) 237, 274

I.G. MAIL MATTER (blue oval framed) 277

ICHANG 272

JENCHUAN (violet oval framed) 275

KIUKIANG 261

KIUKIANG (red oval unframed) 275

KIUNGCHOW (black oval framed) 276

NEWCHWANG (black oval framed) 276

NINGPO (black oval framed) 276

PAGODA ANCHORAGE (brown) 162

PAKHOI (red oval framed) 277

SEOUL (black oval framed) 278

SHANGHAI (blue oval) 279

SOOCHOW (brown oval framed) 279

SWATOW (red oval framed) 280

TAKU (blue straight-line) 280

TAMSUI (red oval framed) 281

TIENTSIN (blue oval framed) 281

WENCHOW (blue oval unframed) 282

WENCHOW (red oval unframed, type I)) 282

WUHU (red oval unframed) 283

DOLLAR DATERS

AMOY (brown) 141, 189, 206, 219, 268

Amoy (brown) 114

CANTON 165, 197, 219

CHEFOO 130, 169, 171, 206

CHEFOO (blue) 186, 191, 195

CHINAN (blue, undated) 302

CHINKIANG (brown) 143, 144, 192

CHUNGKING 123, 130, 133, 144, 145, 167, 189, 208, 291

FOOCHOW 184, 186

FOOCHOW (brown) 117, 134, 136, 137, 140,175, 176, 191

HANGCHOW (brown) 173, 292

HANKOW 95, 116, 117, 126, 127, 131, 150, 162, 191, 212

HANKOW (brown) 147, 148, 149, 166, 184, 195

ICHANG (brown) 151, 184, 190, 218, 260

Ichang (brown) 291

Kiukiang 124

KIUKIANG (brown) 132, 152, 200

Kiukiang (brown) 275

KIUNGCHOW 184, 185, 187, 200

KIUNGCHOW (brown) 213

LUNGCHOW 194

NANKING (brown) 128, 195

Newchwang (brown) 193, 213

PAGODA ANCHORAGE (brown) 125, 188, 193

PAKHOI (brown) 182, 221

Paoting (red, no year date)) 132

Paoting (red) 293

PEKING 189

PEKING (blue) 135, 177, 178, 291

SHANGHAI 96, 125, 215

SHANGHAI (blue) 121, 122, 128, 156

SHANGHAI (brown) 120, 155

SOOCHOW (brown) 185, 191, 279

SWATOW 221, 291

TAKU (blue) 228

Tientsin (brown) 130

Tsinkiangpu 199, 296

WENCHOW (brown) 160

WUHU 164, 307

WUHU (brown) 122, 161, 192

YANGCHOW 205

Yangchow 204

OVAL DATESTAMPS

Chinan 301

Chingchow (green) 301

IMPERIAL CHINESE POST OFFICE KAIFENGFU 199

IMPERIAL POST OFFICE CANTON (blue) 164

IMPERIAL POST OFFICE HUCHOW (violet) 297

IMPERIAL POST OFFICE NANKING 137, 290

IMPERIAL POST OFFICE

NANKING (type II, blue) 153, 177

IMPERIAL POST OFFICE TUNGCHOW 203

IMPERIAL POST OFFICE WUCHOW 161

KIAOCHOW 66, 152, 229, 294

PEKING 223, 303

Shenting (violet) 301

YANGCHOW (blue) 301

PA-KUA

AMOY 138

CANTON 114

CHEFOO (brown) 135, 142, 166, 172

CHINHAI 198

CHINKIANG 143, 189, 226

CHUNGKING 189

FOOCHOW (brown) 181, 190

HANGCHOW 187

HOKOW 310

ICHANG (brown) 118, 184

KIUKIANG 124

NEWCHWANG (blue) 167

NEWCHWANG (brown) 193, 213

NGANKIN 223

PAGODA ANCHORAGE 213, 214

SHANGHAI (brown) 120, 179, 215, 220

SHANGHAI (type II) 157

SOOCHOW (brown) 185, 191

TIENTSIN 122, 185, 188

TIENTSIN (blue) 133, 134, 158, 159, 168,180, 187, 216

TIENTSIN (brown) 130, 138, 159, 170

YANGCHOW 204

SEAL

CHEFOO 34, 81

CHEFOO (blue) 42, 66

ICHANG 61, 62

NEWCHWANG 74, 109

PEKING (blue) 22, 23, 31, 40, 45, 46, 47, 53,54, 57, 75, 79, 97, 99, 108

POST OFFICE TIENTSIN (blue) 25

SHANGHAI (blue) 99, 112

TIENTSIN 24, 32, 39, 55, 57, 59, 64

Tientsin (black, type VII) 246

TIENTSIN (blue, type V) 28

TIENTSIN (blue) 26, 29, 76, 81, 98, 100,103, 106, 108, 113

TIENTSIN (type II) 26, 27, 28, 41, 48, 51, 52, 63

TIENTSIN (type IV) 60

TIENTSIN (violet) 70

SUN AND MOON

Ichow 296

TSIENAN 297

TSIMO 301

Yenchow 203

TOMBSTONE

CHANG-I TAI PAN FEN CHU 198

CHOWTSUN 229

Foochow/Tam Mei Chai 216

Hsu-chien 296

HSUNGTONG 306

HUNGSHIKUAI 229

KAI YING FU 302

KALGAN 299

KIN LING FU 216

KUICHOWFU 230

Kweihwa 199

LIUTON 200

Meng-in Hsien 296

MENGTSZ 225

NANZING (large, violet) 201

PAKHOI 210

PAOTING 132

Peking, King Tu 201

POST OFFICE KAIFENGFU 199

Pu-Chien 305

Qiling 302

QING CHOW 230

Shanghai-Fsheng 4 201

SHENGKING 202

Shuchow 199

Siyang Ts'un 324

Soochow 13 202

Suichien 199

SUNG KIANG 202

Sutsien 293

TA TSIAN RU (blue) 302

TAI-AN 296

Taierchwang 293

TAIYUANFU 299, 300

TONCHANCHIN 203

TSETSCHUAN 301

Tsinichow 293

Tungchow 203

WEIHSIEN (blue) 204

Xing Ning 302

Yin Ping Fu, Su Hao 216

YÜ MAN SBN 224

 

 

Index D-P